Disclaimer en Privacybeleid

Home / Disclaimer en Privacybeleid

Disclaimer

De Nederlandse Provincie van de Congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, hierna te noemen FDNSC, is de samensteller en uitgever van informatie op deze website. FDNSC is zich volledig bewust van haar taak en besteedt samen met de houder van deze website de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

Aansprakelijkheid

FDNSC en de houder van deze website kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook zijn ze niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Links van en naar de website

FDNSC en de houder van deze website zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat FDNSC en de houder van deze website de producten of diensten op de website van een derde goedkeuren of aanbevelen.

Informatie gebruiken

FDNSC en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en te printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FDNSC en de houder van deze website.

Privacyverklaring

De Nederlandse Provincie van de Congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, hierna te noemen FDNSC, verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door FDNSC.
FDNSC streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d.. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe FDNSC voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt FDNSC persoonsgegevens?

FDNSC verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• Mensen die gebruik maken van onze diensten;
• Mensen die onze informatiebrieven en/of De Brug ontvangen;
• Mensen die zich hebben aangemeld als donateur; en/of
• Mensen die hebben aangegeven digitale nieuwsbrieven van ons te willen ontvangen.

Waarvoor verwerkt FDNSC persoonsgegevens?

FDNSC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling;
• Het verzenden van onze informatiebrieven en/of De Brug, indien u hiervoor bent ingeschreven;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten;
FDNSC gebruikt uw persoonsgegevens ook als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Om welke gegevens gaat het?

Gegevens die wij mogelijk verwerken om de communicatie met u op de passende wijze te verzorgen en zorg te dragen voor de juiste informatie, zijn:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN

Verwerkt FDNSC bijzondere persoonsgegevens?

Nee, FDNSC verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van FDNSC.

Hoe gaat FDNSC met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen FDNSC en voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

De autorisatiestructuur (wie toegang heeft) is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de gegevens en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) in zijn werk gaat.
De Provinciaal Overste is verantwoordelijk voor het handhaven van het privacybeleid.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

FDNSC verkoopt uw gegevens niet aan derden en FDNSC wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor het hosten van de website of het verzenden van (digitale) informatie) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FDNSC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan een relatie met u worden in beperkte vorm na beëindiging van die relatie bewaard om statistische informatie te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften die wij hanteren.
Uw naam en adresgegevens worden na beëindiging van de relatie met u maximaal zeven jaar bewaard in verband met de bewaarplicht van de Belastingdienst.

Cookies e.d. op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming – wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FDNSC gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast kunnen cookies worden gebruikt om u op basis van uw surfgedrag gericht van informatie te kunnen voorzien.
FDNSC verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. FDNSC verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting.

Kan ik zien welke gegevens FDNSC van mij verwerkt?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de FDNSC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@fdnsc.org.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

FDNSC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretariaat@fdnsc.org.
FDNSC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze website.

Wijzigingen privacybeleid

FDNSC streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website van FDNSC is altijd de meest recente verklaring beschikbaar.

Procedure beveiligings- en datalekken

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hierin staat dat organisaties die persoonsgegevens verzamelen en verwerken deze moeten beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op de naleving van deze wet. Per 25 mei 2018 is iedere organisatie verplicht om direct melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als er een (ernstig) datalek is.

Meld beveiligings- of datalekken!

Een datalekmelding vindt bij voorkeur plaats per e-mail naar secretariaat@fdnsc.org met als onderwerp Beveiligingsincident! Geef in het bericht een beschrijving van de gebeurtenis. De melding wordt formeel geregistreerd en daarna wordt u op de hoogte gehouden van de getroffen maatregelen en ondernomen acties.

Waarom is dit van belang?

De Nederlandse Provincie van de Congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, hierna te noemen FDNSC, vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Daarnaast is FDNSC verplicht een datalek dat mogelijk ernstige gevolgen heeft te melden bij de toezichthouder. Doet FDNSC dit niet, dan kan de toezichthouder een boete opleggen.